حمید رجایی

حمید رجایی

فردایی بهتر

نظريه هاي ارتباطات بخش 1


متن ذيل شرح مختصري از نظريه هاي ارائه شده در كتاب معرفي نظريه هاي ارتباطات ريچارد وست و لين .اچ. ترنر است؛ واضح است كه با اين تعاريف مختصر غناي كامل نظريه حاصل نمي شود.

همان طور كه در كتاب نظريه ها به چند گروه دسته بندي شده اند، در اين خلاصه نيز همان روش رعايت شده است.خويشتن و پيام ها (The self and messages)

نظريه تعامل نمادين (Symbolic Interaction Theory) Georg Herbert Mead در اين نظريه به سه مضمون محوري توجه مي شود:

1) اهميت معنا در رفتار انسان ها

۲) اهميت تصوري كه شخص از هويت و ارزش و استعداد خود دارد.

(Self –concept ) ۳) رابطه بين فرد و جامعه مردم راغب هستند بر اساس معناهايي كه به آدم ها، اشياء و اتفاقات تخصيص مي دهند، رفتار كنند. علاوه بر اين، معنا در زباني خلق مي شود كه مردم هم با سايرين و هم در تفكرات شخصي به كار مي برند. زيرا معاني همراه ذاتي هيچ چيز نيستند. زبان به مردم اجازه مي دهد تا دركي از خويشتن به دست آورده و در اجتماع با سايرين تعامل كنند.

نظريه مديريت هماهنگ مفاهيم (Coordinated Management of Meaning  W.Barnett Pears & Vernon Cronen با فرض اين كه انسان ها در فضايي از ارتباطات زندگي مي كنند(محوريت ارتباطات در زندگي انسان ها) و خلق واقعيت اجتماعي به طور مشترك توسط آدم ها، و همچنين وابسته بودن تعامل اطلاعات به معاني فردي و بين فردي ، اين نظريه بيان مي كند كه مردم در مكالمات با رسيدن به ميزاني از انسجام و هماهنگي (مديريت مفاهيم) معاني را با همديگر خلق مي كنند. نظريه پردازان CMM شش سطح معنا را ارايه مي دهند كه: محتوا (Content)، كنش زباني (Speech act)، قرارداد يا توافق در رابطه و درك (Cntract)، قسمت بندي به معني مشخص كردن شروع، ميانه و پايان (Episods)، متن هاي زندگي (Life scripts)و الگوهاي فرهنگي (Cultural patterns) را شامل مي شوند، كه در آن هر سطح بالاتر در تعبير معاني سطح پايين تر كمك مي كند، به اين معنا كه هر سطح پايين تر در درون سطح بالاتر جاي گرفته است. افراد در درون ساختاري سلسله مراتبي، معاني صدها پيامي كه در روز دريافت مي كند را سازمان و نظم مي دهند.

نظريه ناهماهنگي شناختي (Cognitive Dissonance Theory ) Leon Festinger چهار فرض اصلي در اين نظريه عبارتند از : ۱) انسان ها خواهان هماهنگي و انسجام در شناخت خويش هستند. ۲) ناهماهنگي به دليل تضادهاي روان شناختي به وجود مي آيد. ۳) ناهماهنگي حالت نفرت آوري است كه مردم را به كنش هايي با نتايج مشخص وادار مي سازد. ۴) ناهماهنگي ، انگيزه ي تلاش هايي براي رسيدن به هماهنگي و انسجام و كاستن از ناهماهنگي مي شود. طبق اين نظريه، ناهماهنگي شناختي(يا ناسازگاري باورها و رفتارها) آزار دهنده بوده و مردم بسيار انگيزه دارند تا از آن اجتناب نمايند. مردم در تلاش خود براي اجتناب از اين احساس ناهماهنگي شناختي، ممكن است از شنيدن نظرات مخالف خويش خودداري كنند، باورهاي خود را براي انطباق با اعمالشان تغيير دهند و يا پس از يك تصميم مشكل به دنبال قوت قلبي بگردند.

  نظريه نقض انتظارات (Expenctancy Violations Theory ) Judee Burgoon سه پيش فرض راهنماي اين نظريه هستند: ۱) تعامل انسان ها توسط انتظارات پيش مي رود. ۲) انتظارات در رفتار انسان ها، فرا گرفته مي شوند. ۳) ارزيابي ميزان انحراف به واسطه ي ميزان پاداش ارتباط گيرنده انجام مي گيرد. اين نظريه به ساختار پيام هاي عمدتاً غيركلامي مربوط مي شود و ادعا دارد كه وقتي هنجارهاي ارتباطي نقض مي شوند اين نقض ممكن است (براساس دركي كه دريافت كننده پيام از نقض كننده دارد) مطلوب يا نامطلوب تعبير شود.ممكن است نقض انتظارات ديگري، راهبردي براي منطبق كردن با انتظارات ديگري باشد. مردم انتظارات(توقعات) خود را هم از فرهنگ به طور عام و هم افراد درون اين فرهنگ فرامي گيرند. بهبود روابط (Realationship Development)

نظريه كاستن عدم اطمينان (Uncertainity Reduction Theory) Charles Berger & Richard Calabrese پيش فرض هاي زير شكل دهنده ي اين نظريه هستند :

۱) مردم در شرايط بين فردي ، عدم اطمينان را تجربه مي كنند.

۲) عدم اطمينان وضعيت ناخوشايندي است كه موجب تنش شناختي مي شود.

۳) هنگام ملاقات، دو غريبه، اولين ملاحظه ي آنان كاستن عدم اطمينان يا افزايش قابليت پيش بيني است.

۴) ارتباط ميان فردي فرآيندي بهبوديابنده است كه طي مراحلي روي مي دهد.

۵) ارتباط ميان فردي اولين وسيله كاهش عدم اطمينان است.

۶) كيفيت و طبيعت اطلاعات مورد مبادله بين مردم در طول زمان تغيير مي كند.

۷) پيش بيني رفتار مردم به شكلي قاعده مند ممكن است.

وقتي دوغريبه با هم ملاقات مي كنند ، تمركز اوله آنان بر كاهش سطوح عدم اطمينان در آن موقعيت است و سطوح عدم اطمينان آنان هم در حوزه هاي رفتاري و هم در حوزه هاي شناختي وجود دارند. به اين معنا كه آنان ممكن است ندانند چگونه رفتار كنند (يا فرد مقابل چگونه رفتار خواهدكرد) و يا ممكن است از ذهنيت خود درباره ي ديگري و همچنين ذهنيت طرف مقابل درباره ي خود مطمئن نباشند. عدم اطمينان در سطوح فردي و رابطه اي رخ مي دهد.

نظريه نفوذ اجتماعي (Social Penetration Theory ) Irwin Altman & Dalmas Taylor چهار پيش فرض اين نظريه عبارتند از: ۱) روابط از شكل غير صميمي و سطحي به شكل صميمي و عمقي پيش مي روند. ۲) پيشرفت روابط، معمولا منظم و قابل پيش بيني است. ۳) پيشرفت روابط شامل كاهش نفوذ و همچنين زوال و قطع رابطه نيز مي شود. ۴) خودافشايي(Self-disclosure ) در محوريت پيشرفت روابط قرار دارد. نظريه پردازان نظريه نفوذ اجتماعي اعتقاد دارند كه روابط ميان فردي به شيوه اي تدريجي و قابل پيش بيني رشد مي يابند. نظريه نفوذ اجتماعي بيان مي كند كه خودافشايي روش اصلي براي پيشبرد روابط غيرصميمانه و كم عمق به روابط عميق و صميمانه است. البته با وجود اين كه خودافشايي مي تواند منجر به روابط صميمانه تر گردد، ممكن است فرد را آسيب پذير سازد. چهار مرحله نفوذ اجتماعي عبارتند از: ـ Oriention ـ Exploratory ـ Affective Exchange ـ Stable Exchange ـ Affective Exchange ۱) مرحله آشناسازي (orientation stage) كه شامل آشكار كردن ابعاد كوچكي در باره خودمان است. ۲) مرحله تبادل عاطفي مقدماتي (stage Exploratory Affective Exchange) كه منتج به ظاهر كردن شخصيت ما براي ديگران مي شود. ۳) مرحله تبادل عاطفي (Affective Exchange stage )كه خودانگيخته بوده و براي طرفين بسيار راحت است. ۴) مرحله تبادل پايدار(Stable Exchenge stage ) كه منتج به خودافشايي و خودانگيختگي كامل براي طرفين مي شود.


برچسب‌ها: نظريه هاي ارتباطات
+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم 2 1392ساعت   توسط م.ر فرزین | (4) نظر

B.B.C را بهتر بشناسيم ...


B.B.C را بهتر بشناسيم .... مديران بهائي و صهيونيست

«آشنايان ره عشق گرم خون بخورند

ناكسم گر به شكايت سوي بيگانه روم»

هنگاميكه ستارخان به دفاع از حقوق ملي ايران در آذربايجان برخاست و پس از كشته هاي بسيار تنها با چند چريك از ياران خود باقي مانده بود از سفارت روسيه پيكي نزد ستارخان عازم شد  كه روسيه اين امكان را براي شما فراهم مياورد كه براي حفظ جان خود پرچم روس را بالاي دست بگيريد تا از نيروهاي حكومتي آسيبي به شما و يارانتان نرسد . ستارخان اين سردار بزرگ ايراني خطاب به پيك روسيه ميگويد:"هفت دولت بايد زيرپرچم ايران قرار گيرد". 

از آنجا كه سال هاي سال دولت هاي انگليس و روسيه در ايران در حال رقابت بر سر چنگ اندازي به منابع و ثروت هاي ايران بودند و هر يك مي كوشيدند تا از طريق مردم فريبي اعتماد ايرانيان را به خود جلب كنند هنگاميكه حكم اعدام شيخ فضل الله نوري اعلام شد كارداران روسيه در ايران نزد شيخ آمدند و از ايشان در خواست كردند كه اجازه دهد چند محافظ روسي اطراف منزل شيخ نگهباني دهند و همچنين دربالاي در منزل,پرچم روسيه براي در امان ماندن ايشان نصب شود. شيخ شهيد بعد از شنيدن اين پيشنهاد خطاب به كاردار روسيه گفت:"كسيكه محاسن خود را در راه اسلام و خدمت به مردم سفيد كرده است ننگ زير بيرق بيگانه رفتن را نميپذيرد."


برچسب‌ها: BBC
ادامه مطلب
+ نوشته شده در يکشنبه هشتم 2 1392ساعت   توسط حمید رجایی | (1) نظر

آسيب‌شناسي‌ هنرهاي نمايشي در رسانه ملي


حجت الاسلام حميد رجايي دانش آموخته دوره اول دانشكده صدا و سيما قم در مقاله اي با عنوان " آسيب‌شناسي‌ هنرهاي نمايشي در رسانه ملي" به واكاوي آسيب هاي توليد برنامه هاي نمايشي پرداخته است

 مقدمه:
    توليد برنامه نمايشي در سيما، از ايده هاي­ اوليه و فيلمنامه آغاز مي­ شود، اما سنخ ايده­ ها در ذهن نويسندگان و تهيه كنندگان كه برآمده از فرهنگ و عقلانيت همين جامعه ايراني- اسلامي هستند، از همين فرهنگ با محاسن و معايبش برمي خيزد. اين ايده ­ها در بسياري موارد به جاي آنكه در كار طبابت فرهنگي و هدايت انديشه ها، گرايش ­ها و رفتارها به سمت تعالي اسلامي، باشند؛ چون برخاسته از تدبير آسيب شناختي درستي نيستند در دور باطلي مي­افتند و اگرچه هر بار ممكن است در آن پيام هاي سازنده­ اي يافت شود؛ اما در مجموع اين ميزان، اندك تر از هزينه ي هنگفتي است كه رسانه مي پردازد.
    البته آسيب شناسي اساسي و عميق از بن­گاهي آغاز مي­شود كه حتي بنيان­ ها و زمينه­ هاي تبلور ايده­ ها را آسيب شناسي كند و به طور ريشه ­اي­ تر تبيين كند كه چرا ما ايده هاي خلاق وسازنده كم داريم و در اين حوزه بنيادين  به توصيف و توصيه بپردازد. البته اين كار مجال موسع تري را مي­ طلبد كه در اين مقال و مجال نمي گنجد.
  


برچسب‌ها: سريال تلويزيوني - نظريه هاي ارتباطات - رسانه ملي - هنر هاي نمايشي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در يکشنبه هشتم 2 1392ساعت   توسط حمید رجایی | (0) نظر

داستان ديني تخيلي "شهر نرگس" تصويري از آينده 400 سال آينده


 
نگارنده: حميد رجايي
خوب يادم است. روز چهارشنبه ­بود. تقريبا اواسط خرداد ماه سال 1376، تهران، ساعت چهار بعدازظهر و من داشتم نااميدانهو كمي ناخوش احوال در پياده­ روآرام­ آرام به سمت ميدان بهارستان قدم مي‏زدم تا از آنجا بروم ترمينال جنوب...
 
اما راستي اجازه دهيد اول خودم را معرفي كنم، نگاه كن! از بس دست پاچه‏ام اصلا يادم رفت خودم را معرفي كنم! اما قبل از هر چيز بگذاريد آب پاكي را رويدست­تان بريزم. اصلاً و ابداً قصد ندارم داستان بنويسم، چون ديگر قبول كرده‏ام كه اصلاً اهل اين كار نيستم! ديگر حرف­ها (والبته شوخي‏ هاي) ريحانه خواهرم را كه هميشه مي‏گفت (و هنوز هم مي‏گويد)"علي تو رمان‏نويس نمي‏شوي!" را منكر نيستم. براي همين همين­جا بگويم آنچه مقابل شماست يك داستان نيست، يك گزارش است.گزارشي كه مطمئنم از خواندن آن سير نمي‏شويد؛ شايد اگر آن اتفاق عجيب و شيريني كه براي من افتاد، براي شما هم مي‏افتاد، ديگر از بسياري آرزوها مثل رمان­نويس شدن و امثال آن دست برمي‏داشتيد؛ اصلاً رمان‏ نويس شدن را مي خواهم چه­كار؟! اگر دست نوشته‏ هايم را مي‏ديديد متوجه مي­ شديد كه چقدر با عجله و با يك شوق مهارنشدني اين گزارش يا اگر بشود گفت "خاطرات" را نوشته‏ ام، مطمئنم قلمم يك دست نيست و چه بسا اوليه‏ ترين اصول نويسندگي را هم رعايت نكرده‏ ام.پس اگر يك خواننده نيمه‏ حرفه‏اي هم هستي، تو را به جان «بهاره» كه اندك اندك با او آشنا خواهي شد، دست از سر كچل من بردار و داستانت(!) را بخوان. خدا شاهد است چند جلد كتاب درباره رمان‏ نويسي وداستان نويسي كنار دستم هست، بارها آن‏هارا خوانده‏ام اما حتي كتاب دوست داشتني‏ ام - كتاب لئو‌‌ناردبيشاب - هم برايم اهميت و لطفي ندارد...
 
حالا خواهر گلم، برادري كه نور چشم من هستي، خواهش مي‏كنم حواست به آنچه مي‏خواني باشد. از توي قالب و فرم و اصول متداولي كه بر اساس آن تا به حال  داستان خوانده‏اي بيا بيرون، برو سراغ اصل ماجرا.

 


برچسب‌ها: شهر نرگس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در يکشنبه هشتم 2 1392ساعت   توسط حمید رجایی | (0) نظر

هشدار در مورد تماشاي برنامه هاي تلويزيوني شبكه هاي خارجي


هشدار در مورد تماشاي برنامه هاي تلويزيوني شبكه هاي خارجي

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد وآله الطيبين الطاهرين لاسيما بقيه الله في الارضين عجل الله له الفرج

 

خدمت همه خواهران وبرادران ايماني، پدران، مادران، جوانان و نوجوانان عزيز شيعه امام زمان عجل الله تعالي فرجه، عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزومندم كه همه مشمول دعاي خير قطب عالم امكان ارواحنا لتراب مقدمه فداء قرار بگيريم. غرض از نگارش اين مقاله، بيان مطالبي بسيار مهم است در خصوص استفاده بي رويه و لجام گسيخته از برنامه هاي ماهواره كه متاسفانه در بين خانواده­هاي مذهبي هم ورود يافته و بدليل جذابيتي كه دارد مي­تواند فرسايش­هاي ذهني، معنوي و مادي را موجب شده و خسارات بزرگي را به سلامت اخلاقي، عاقبت بخيري و ايمان افراد و خانواده ها بزند.

برخي علل نادرست شيوع استفاده از اين فن آوري:

1.      نا آگاهي از نحوه كاركرد رسانه هاي سمعي- بصري بيگانه و تاثير ناخودآگاه و مخربي كه بر مخاطب مي­گذارد

2.      كمبود و بلكه نبود تفريحات سالم و سازه­هاي فرهنگي و مراسمي براي بُرُوز و توليد شادي در سطح خانواده و جامعه

3.      بي مبالاتي و كوچك شمردن گناه

4.      وامانده و خسته شدن قلوب مومنان و گاه­كوتاهي و تنبلي برادران و خواهران ايماني در برنامه سير و سلوك الي الله و طي مسير خودسازي و تقرب­الي­الله و ولي الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف

5.      مجهز شدت عقايد انحرافي و نخ نما (كه غرب امروز در حال قي كردن آنهاست و خود از آن بستوه آمده) و ترويج آن توسط جهاز تبليغاتي غرب كه عمدتا عامل آنها  صهيونيست­هاي فاسق هستند.

 آلوده بودن زمانه به آلودگي هاي تفكر مدرنيته و پسامدرنيته كه "انسان و هواي نفس او" را عملاً و نظراً محور عالم مي­داند و خداوند را در حاشيه و در پستوي دل افراد و يك مساله فردي و دلبخواه تلقي مي­كند و نيز تسلط سخت افزارهاي تكنولوژي ارتباطي، بويژه در حوزه رسانه گسترده رسان (Telecommunication خصوصا تلويزيون­هاي با برد زياد) انگاره­هاي بي­ارزشي چون برهنگي، غريزه مداري، شريعت گريزي (و اباحيگري) تحريك افراطي قوه شهوت، خيال و غضب كه اين قسم تحريك افراطي، مخالف تعاليم همه انبياي عظام عليهم السلام، از صدر تا ذيل است. هدف اصلي سينما و تلويزيون سرمايه­داري و صهيونيسمي، مهندسي مخاطبيني است كه نه به عدالت بينديشند نه به دفاع از مظلوم و نه آگاه از جناياتي كه قدرتمداران عالم در طول شبانه روز مرتكب مي­شوند.

 موتور حركتي اين رسانه­ها، عمدتا جرثومه فساد يعني "صهيونيسم" است با انگيزه استحمار ملل و تحميق اقوام براي چپاول آنها در سازه­ي منحوس فراماسوني كه دايم در حال دجالي و فريب انسانهاست.

6.      كنجكاوي به اينكه "در شبكه­هاي ماهواره يا در ساير نقاط جهان چه مي­گذرد؟؟" عامل ديگر اقبال به شبكه هاي ماهواره ايست.

7.      اين فكر كه استفاده از تكنولوژي جديد و اين كه بايد از تكنولوژي زمان استفاده كرد با اين گمان كه اگر به شبكه هاي ماهواره وصل باشم از همه چيز با خبر مي­شويم  (بدون توجه به اينكه رسانه­ها شديدا دروازه باني مي­كنند)

8.      وسوسه شيطان در تماشا و بهره­برداري چشمي از صحنه­ها غير اخلاقي و چشم چراني و آلوده شدن به نگاه.

9.      و...

چند تذكر و هشدار مشفقانه

مطلب اول: خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم فرموده"انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا" يعني  ما انسان را هم راه سعادت و شكرگزاري نعمت نموديم و هم راه كفران، تا خود راه را برگزيند و نيز آيات ديگر دلالت بر اين معنا دارد كه در وجود آدمي هم زمينه سعادت كه همان محبت و معرفت به خداوند و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم­السلام است وجود دارد (بويژه شيعه كه از سرشت امامان عليهم السلام آفريده شده) و هم زمينه شقاوت كه قرآن صورت وجودي آن(كه در قيامت و برزخ آشكار مي­شود) را نيز بيان فرموده: تمثل سعادت آدمي به صورت شجره طيبه[1] و درخت طوبي است كه ريشه­اش امام علي عليه آلاف التحيه الثناء است و شاخه­اش ساير امامان عليهم السلام و برگ­هايش شيعيان هستند و ديگر در جهت ظلمت همان درخت زقوم[2] است كه ميوه­اش مانند سرهاي شيطان بوده و چنان تلخ و ناگوار است كه اگر قطره و شمه­اي از آن در درياهاي زمين افتد تلخ گردد. اين دو درخت در وجود آدمي هست. بسته به اينكه ما با افكار، نيات و اعمال كدام درخت را بكاريم و رشد دهيم.


برچسب‌ها: BBC - حميد رجايي - رسانه ملي - ماهواره
ادامه مطلب
+ نوشته شده در يکشنبه هشتم 2 1392ساعت   توسط حمید رجایی | (1) نظر

در باره سريال تلويزيوني اغماء


حجت الاسلام آقاي حميد رجايي،كارشناس محتوايي و مذهبي رسانه گفت: در سريال «اغما» پسماندهايي در ذهن مخاطب مي‌ماند كه ممكن است او را از تاثيرپذيري فيلم دور ‌كند و متاسفانه در ساخت سريال بدان توجه نشده است.

 وي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تلويزيون خبرگزاري دانشجويان ايران با ارزيابي خود از قسمت‌هاي اخير سريال تلويزيوني «اغما» اظهار كرد: اين كه تلويزيون چند سالي است به بحث شيطان و گمراه كردن او مي‌پردازد، رويكرد مناسبي است و نبايد به خاطر ضعف‌هاي كه در اين گونه آثار است، سردي عوامل توليد فيلم را موجب شويم.

وي كه از روحانيان فارغ‌التحصيل رشته ارتباطات و تهيه‌كنندگي سيماست گفت: دوست داريم چنين كارها ادامه يابد، منتها سير غني‌سازي اين كارها مي‌تواند قوي‌تر از اين انجام شود.


برچسب‌ها: سريال تلويزيوني - حميد رجايي - رسانه ملي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنج شنبه بیست و نهم 1 1392ساعت   توسط حمید رجایی | (0) نظر